Seminee si accesorii pentru seminee - www.semineeoradea.com.ro
Date personale

Politica de utilizare a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare 01.06.2018.

1. Introducere

În operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul semineeoradea.com.ro se utilizează date cu caracter personal cum ar fi: Nume, Email, Telefon.

 • Date privind persoanele ce aplica pentru a primi de la noi informatii detaliate despre oferta si serviciile companiei noastre
 • Date privind utilizatorii site-ului

Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile acestora.

2. Protecția datelor cu caracter personal

2.1 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) este unul dintre cele mai importate acte legislative care afectează în mod direct activitatea de procesare a datelor cu caracter personal a companiei SC Design Seminee Construct SRL.

2.2 Definiții

“Legislația PDP”înseamnă orice lege, ordonanță, hotărâre, regulament sau legislație secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor Personale, aplicabilă serviciilor prestate în baza Contractului, incluzând:

(a) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (“Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (“Legea 506/2004”) si orice alt acte normative din România care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) și Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); și/sau

(b) începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; și orice alte acte normative naționale date în aplicarea GDPR;

(c) orice interpretare judiciară sau administrativă a oricăreia dintre cele de mai sus, orice îndrumări, ghiduri, coduri de practică, coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice Autoritate de Supraveghere relevantă, pe toata perioada în care sunt în vigoare și aplicabile, și oricăror acte care le modifică, completează sau înlocuiesc în decursul timpului.

”Operator date personale”înseamnă Compania și/sau orice client/beneficiar al serviciilor Companiei care determină (individual sau împreună în comun cu alții) scopurile pentru care și modul în care sunt sau vor fi procesate orice date cu caracter personal;

”Incidente de Securitate"înseamnă orice încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, alterarea, dezvăluirea neautorizată, accidentală sau ilegală a oricăror date cu caracter personal sau accesul accidental sau ilegal la orice date cu caracter personal.

"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații transmise Prestatorului prin intermediul testelor încărcate pe platformele Prestatorului individualizate la art.1 de mai sus, legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă (“subiectul datelor cu caracter personal") fiind una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea sa fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială, sau altfel după cum este definit în Legislația PDP;

"Procesare" înseamnă accesarea, colectarea, obținerea, înregistrarea, deținerea, dezvăluirea, utilizarea, alterarea, anularea, ștergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal, sau efectuarea oricărei (oricăror) operațiuni asupra Datelor cu Caracter Personal sau altfel, după cum este definit prin Legislația PDP aplicabilă;

”Persoana împuternicită”/”Procesatorul de Date”este reprezentată de Prestator, care asigură prestarea Serviciilor în favoarea Beneficiarului.

"Autorităţi de Reglementare” reprezintă „autoritatea de supraveghere”și înseamnă, conform GDPR, o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România Autoritatea de Reglementare este reprezentată de ANSPDCP.

2.3 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, impun ca datele cu caracter personal să fie:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerate incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR , sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în regulamentul GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Compania depune toate eforturile să alinieze la aceste principii toate activitățile de prelucrare de date cu caracter personal existente cât și toate noile procesări pe care aceasta intenționează să le efectueze.

2.4 Drepturile persoanelor

Persona fizică care accesează acest site sub incidența GDPR are următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
 • Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal

Toate drepturile de mai sus sunt susținute de proceduri distincte elaborate la nivelul companiei noastre conform cerințelor stricte ale GDPR și conform termenelor limită definite în acesta.

Termenele stabilite de GDPR pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate și/sau pentru a da curs solicitărilor acestora și/sau pentru a răspunde sunt variate, astfel :

Dreptul persoanei fizice Termen de obținere consimțământ/informare/exercitare drept și/sau de furnizare răspuns
Dreptul de a fi informat Când datele sunt colectate
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns/soluție de implementare într-un interval rezonabil (cât mai repede)
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se implementează imediat
Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal Nu sunt specificate

2.5 Legalitatea prelucrării

Compania procesează datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar în următoarele condiții:

 • Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • Atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2.6 Persoanele împuternicite ale operatorului

Compania se va asigura în orice moment că toate operațiunile ce vizează procesări de date cu caracter personal să fie reglementate prin contracte scrise încheiate între operator și persoanele împuternicite sau între operatorii asociați, după caz. Toate aceste contracte vor respecta cerințele și clauzele expres impuse de GDPR.

2.7 Responsabilul cu protecția datelor personale

În măsura în care Compania va avea desemnat un responsabil cu protecția datelor personale, în cazurile prevăzute în mod expres de GDPR, vă confirmăm că acesta va avea responsabilitățile și rolurile stabilite prin Regulament, iar identificarea sa se va face în mod explicit pe pagina dedicată a site-ului nostru.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contacta la adresa: inf@semineee.ro

Pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal și a obține orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm trimiteți un email la adresa mai sus menționată.

2.8 Incidente de securitate

În caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:

 • vă va informa cu privire la apariția oricărui incident de securitate în care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal;
 • va investiga asupra încălcării securității Datelor;
 • va lua măsuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice daună care rezultă din Incidentul de Securitate, precum și măsuri rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a securității datelor;
 • va dezvolta și executa un plan de reacție pentru a contracara Incidentul de Securitate;
 • va informa autorităților relevante de reglementare în termen de 24 de ore de la apariția incidentului de securitate.

2.9 Cerințe de conformitate GDPR

Următoarele acțiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la principiile GDPR. Toate acțiunile de mai jos sunt revizuite în mod frecvent pentru a respecta toate cerințele GDPR:

 • Compania se va asigura în mod frecvent că există în orice moment un temei legal justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este numit în cazul în care există această cerință
 • Toți angajații operatorului respectă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Toți angajații operatorului au fost instruiți cu privire la procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se obține consimțământul explicit al consumatorului privind procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se auditează în mod frecvent toate politicile de conformitate pentru a respecta cerințele GDPR;
 • Următoarele elemente sunt documentate temeinic în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal:
 • Numele organizației în calitate de operator de date cu caracter personal;
 • Scopul pentru care sunt realizate prelucrările;
 • Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Termene de stocare / arhivare a datelor cu caracter personal;
 • Politici de securitate cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

3. Declarație de confidențialitate website

Acest acord de confidențialitate te informează asupra informațiile pe care le colectăm în procesul de utilizare a site-ului. Aceste informații sunt colectate de compania noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal și prin lege suntem obligați să vă informăm de modul cum sunt folosite aceste date și care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de utilizator.

Știm că vă interesează ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal și modul în care acestea sunt utilizate și dorim să vă asigurăm că acestea se utilizează cu atenție datele dvs. cu caracter personal. Această declarație de confidențialitate vă va ajuta să înțelegeți ce date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Vă rugăm să vă familiarizați cu practicile noastre referitoare la confidențialitate și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin e-mail.

3.1. Cine colectează datele cu caracter personal ?

Toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate de către SC Design Seminee Construct SRL în calitate de operator de date cu caracter personal („Compania”).

Această declarație de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de compania noastră în legătură cu serviciile și produsele pe care le oferim.

Această declarație de confidențialitate se aplică și conținutului de marketing direct, inclusiv ofertelor și reclamelor pentru produsele și serviciile Companiei unde noi (sau un furnizor de servicii care acționează în numele nostru) vă trimitem pe site-uri web, platforme și aplicații terță parte pe baza informațiilor despre utilizarea site-ului web de către dvs. Aceste site-uri web terță parte au, în general, propriile Declarații de confidențialitate și Termeni și condiții. Vă încurajăm să le citiți înainte de a utiliza aceste site-uri web.

3.2. Ce date cu caracter personal sunt colectate

Date cu caracter personal înseamnă orice informație care poate fi utilizată pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană. Această definiție include datele cu caracter personal colectate offline prin intermediul campaniilor de marketing direct, serviciilor de marketing, market research, servicii de testări și evaluări psihologice și prin intermediul site-urilor web.

Este posibil să vi se solicite să furnizați datele dvs. cu caracter personal atunci când ne contactați. De asemenea, putem combina aceste informații cu altele pentru a ne îmbunătăți produsele, serviciile, conținutul și reclamele.

Nu aveți obligația să furnizați Companiei datele cu caracter personal pe care le solicităm, dar dacă alegeți să nu faceți acest lucru, este posibil să nu vă putem furniza produsele sau serviciile noastre sau o calitate superioară a serviciului sau să vă răspundem la întrebări despre produsele și serviciile noastre.

3.3. Modalități prin care colectăm datele dvs. cu caracter personal

Putem colecta date cu caracter personal dintr-o varietate de surse. Acestea includ:

 • datele cu caracter personal pe care ni le oferiți direct, pe bază de consimțământ. Colectăm date despre modul în care utilizați serviciile și produsele noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizați sau cu care vă conectați. De asemenea, colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când completați un formular on-line pentru a beneficia de ofertele/serviciilor noastre sau atunci când participați la proiectele noastre (de exemplu dar fără a se limita la studii de piață, testări etc). În acest sens, este posibil să solicităm date cu caracter personal, cum ar fi numele, sexul, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și date cu caracter sensibil.
 • datele cu caracter personal pe care le colectăm automat. De asemenea, primim și stocăm anumite tipuri de date cu caracter personal ori de câte ori interacționați cu noi online. De exemplu, utilizăm module pentru a obține date cu caracter personal atunci când browserul dvs. accesează site-urile web sau reclamele noastre. Datele dvs. cu caracter personal sunt, de asemenea, colectate atunci când efectuați căutări, cumpărați, postați, participați la un concurs sau la un chestionar sau atunci când comunicați cu echipele noastre de asistență pentru clienți. Exemple de tipuri de date cu caracter personal pe care le colectăm includ; adresa IP, ID-ul dispozitivului, date despre locație, informații despre computer și conexiune, cum ar fi tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipuri și versiuni de conectare ale browserului. În timpul navigării pe site-ul/site-urile Companiei, putem utiliza, de asemenea, instrumente software pentru măsurarea și colectarea informațiilor despre sesiune, inclusiv timpii de reacție ai paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii și metodele utilizate pentru a parcurge pagina. De asemenea, este posibil să colectăm informații tehnice pentru a ne ajuta să vă identificăm dispozitivul pentru prevenirea fraudelor și pentru diagnosticare.
 • datele cu caracter personal pe care le colectăm din alte surse. Putem colecta date cu caracter personal din surse publice sau din alte surse, inclusiv de la partenerii noștri de încredere și terțe părți, ca de ex atunci când utilizați funcționalitatea „Like” pe Facebook sau funcționalitatea „+1” pe Google+. În astfel de cazuri partenerii noștri vor obține acordul dvs. expres pentru a proceda la astfel de operațiuni de transfer.

4. În ce scop utilizăm datele dvs.?

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal numai în scopuri specifice și limitate. De exemplu, pentru a vă procesa plățile, pentru a evalua și gestiona orice reclamații, pentru a dezvolta și îmbunătăți serviciile, metodele de comunicare și funcționalitatea site-urilor noastre web, pentru a vă oferi produse personalizate, comunicații și publicitate orientată, cât și recomandări de servicii.

De asemenea, creăm profiluri analizând informațiile despre comportamentul dvs. de navigare, căutările și cumpărăturile efectuate și interacțiunile cu comunicațiile mărcii noastre construind segmente (creând grupuri care au anumite caracteristici comune) și plasând datele dvs. cu caracter personal într-unul sau mai multe segmente.

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în scopuri variate ca de exemplu:

 • Pentru a vă procesa plățile, dacă achiziționați produsele noastre, pentru a vă putea furniza starea comenzii, pentru a vă ajuta cu întrebările și cererile și pentru a evalua toate reclamațiile;
 • Pentru a participa la serviciile oferite de Companie (fie că aceste servicii iau forma studiilor de piață, testări și evaluări psihologice/profesionale, posibilitatea de a va prezenta oferte de locuri de munca relevante experientei Dvs. etc);
 • Pentru a procesa și a răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a vă contacta pentru a vă răspunde la întrebări și/sau solicitări;
 • Pentru a dezvolta și îmbunătăți produsele, serviciile, metodele de comunicare și funcționalitatea site-urilor noastre web;
 • Pentru concursurile sau promoțiile la care participați;
 • Pentru a vă comunica informații și pentru a vă gestiona înregistrarea și/sau abonamentul la buletinul nostru informativ sau alte comunicări;
 • Pentru a gestiona nevoile noastre zilnice de afaceri în ceea ce privește participarea dvs. la concursurile, tombolele sau activitățile și solicitările noastre promoționale;
 • Pentru a autentifica identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon, mijloace electronice sau alte metode;
 • Pentru instruire internă și asigurarea calității;
 • Pentru a înțelege și a evalua interesele, dorințele, și nevoile în schimbare ale consumatorilor, pentru a îmbunătăți site-ul web, produsele și serviciile noastre curente și/sau pentru a dezvolta noi produse și servicii; și

Atunci când colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sau în alte scopuri, vă vom informa înainte sau în momentul colectării.

După caz, vă vom solicita acordul pentru a procesa datele cu caracter personal. Dacă v-ați dat acordul pentru activitățile de procesare, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

5. Cui vor fi comunicate informațiile?

Compania comunică datele dvs. cu caracter personal intern și anumitor terțe părți selectate în următoarele situații:

 • Furnizori de servicii de terță parte. Pentru a vă satisface cererile, a răspunde la solicitări, satisface comenzile, onora cupoane, pentru a vă permite să participați la tombole sau pentru a face diferite alte funcții, servicii și materiale disponibile pe site-urile noastre web, comunicăm datele dvs. cu caracter personal furnizorilor de servicii terță parte care îndeplinesc funcții în numele nostru , cum ar fi companiile care sunt interesate in a colabora cu Dvs in baza experientei de care dispuneti. Aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu le pot folosi în alte scopuri. Mai mult, aceștia trebuie să proceseze aceste date cu caracter personal în conformitate cu prezenta Declarație de confidențialitate și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.
 • Comunicarea legală. Putem transfera și comunica datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți:
  • Pentru a ne conforma cu o obligație legală ;
  • Când credem cu bună credințăcă este necesar conform unei legi aplicabile;
  • La cererea autorităților guvernamentale care efectuează o anchetă;
  • Pentru a verifica sau a impune „Termenii de utilizare” sau alte politici aplicabile;
  • Pentru a detecta sau proteja împotrivafraudelorsau a oricărorvulnerabilități tehnicesau de securitate;
  • Pentru a răspunde unei situații de urgență ; sau altfel
  • Pentru a protejadrepturile, proprietatea, siguranțasau securitateaterțelor părți, a vizitatorilor site-urilor web ale companiei sau a publicului.

6. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Compania ia în serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Măsurile noastre includ implementarea unor controale de acces adecvate, investind în cele mai recente capabilități de securitate a informațiilor pentru a proteja mediile IT pe care le deținem și pentru a asigura criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal ori de câte ori este posibil.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai în rândul angajaților, pe baza unei necesități de cunoaștere și sub rezerva unor obligații stricte de confidențialitate contractuală atunci când sunt procesate de terțe părți.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele în scopul pentru care sunt procesate si nu mai mare de 36 de luni.

Păstrăm datele identificabile pe care le colectăm direct în scopuri de vizare cât mai puțin timp posibil, după care luăm măsuri pentru a le șterge definitiv.

Vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le deținem și le vom șterge în siguranță sau, în unele cazuri, le vom anonimiza, atunci când nu mai există o nevoie legală, de afaceri sau de consum.

8. Care sunt drepturile dvs.?

Dacă procesăm datele dvs. cu caracter personal, aveți mai multe drepturi asupra modului în care datele sunt procesate și puteți exercita aceste drepturi în orice moment. Vă oferim o prezentare generală a acestor drepturi mai jos împreună cu ceea ce implică acest lucru pentru dvs. Puteți să vă exercitați drepturile trimițând un mesaj la adresa de email.

 • Dreptul de a fi informați. Aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la modul în care utilizăm datele cu caracter personal și drepturile dvs. Prin urmare, vă furnizăm informații în această Declarație.
 • Dreptul la acces și rectificare. Aveți dreptul să accesați, să corectați sau să actualizați datele dvs. cu caracter personal în orice moment. Înțelegem importanța acestui lucru și dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt portabile. Aceasta înseamnă că pot fi mutate, copiate sau transmise electronic în anumite situații.
 • Dreptul de a fi omise. În anumite situații, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor. Dacă doriți să ștergeți datele cu caracter personal pe care le deținem, vă rugăm să ne anunțați și vom lua măsuri rezonabile pentru a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu cerințele legale. Dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în nici un scop și nu trebuie să le păstrăm, vom face tot posibilul pentru a le șterge, distruge sau dezidentifica definitiv.
 • Dreptul de a restricționa procesarea. În anumite situații, aveți dreptul de a restricționa procesarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a refuza. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să refuza anumite tipuri de procesare, inclusiv procesarea pentru marketingul direct (de exemplu: să primiți e-mailuri de la noi cu anunțuri sau să fiți contactați cu diverse oportunități).
 • Dreptul de a face o sesizare la o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul să faceți o sesizare directă la orice autoritate de supraveghere locală cu privire la modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a vă retrage acordul. Dacă v-ați dat acordul la tot ceea ce facem cu datele dvs. cu caracter personal (mai exact, folosim acordul ca bază legală pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal ), aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment (deși, dacă faceți acest lucru, nu înseamnă că tot ce am făcut cu datele dvs. cu caracter personal cu acordul dvs. până în acel moment este ilegal). Vă puteți retrage oricând acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal, contactându-ne cu detaliile furnizate mai jos.
 • Drepturi legate de procesul decizional automat. Aveți dreptul de a accepta o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice sau de altă natură asupra dvs. În special, aveți dreptul:
  • să obțineți intervenție umană;
  • să vă exprimați punctul de vedere;
  • să obțineți o explicație a deciziei la care s-a ajuns după o evaluare; și
  • să atacați o astfel de decizie.

Puteți obține informații suplimentare și sfaturi despre drepturile dvs. de la autoritatea de reglementare a protecției datelor.

9. Cum ne contactați?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Precizările de confidențialitate sau la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie sau dacă doriți să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a legilor locale privind confidențialitatea, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la adresa de email.

Când primim o întrebare cu privire la confidențialitate sau o solicitare de acces, avem o echipă dedicată care triază persoanele de contact și încearcă să discute despre preocuparea sau solicitarea specifică pe care doriți să o rezolvați. Dacă problema dvs. poate fi mai substanțială, este posibil să vă solicităm mai multe informații. Toate aceste probleme substanțiale primesc un răspuns. Dacă răspunsurile primite nu sunt satisfăcătoare, puteți trimite o sesizare autorității de supraveghere ANSPDPC. Dacă ne solicitați, ne vom strădui să vă furnizăm informații despre mijloacele relevante pentru sesizări care ar putea fi aplicabile situațiilor dvs.

10. Cum actualizăm prezenta declarație?

Vom actualiza prezenta Declarație de confidențialitate atunci când este necesar pentru a reflecta feedbackul clienților și modificările produselor și serviciilor noastre. Când vom posta modificări la aceste precizări, vom revizui data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor precizări. Dacă modificările sunt semnificative, vom furniza o declarație mai evidentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificare prin e-mail cu privire la Declarația de confidențialitate). Vom păstra, de asemenea, versiunile anterioare ale prezentei Declarații de confidențialitate într-o arhivă pentru a le revizui dacă doriți.

Nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu prezenta Declarație de confidențialitate fără acordul dvs.